ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา244
เลขจัดเก็บร(ถ).2/08
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลพรรณ
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.]..
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 142.jpeg (1 รูป), 143.pdf (2 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 245-
คำสำคัญตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลพรรณ ; ตำหนักในวังสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพและประวัติ ของตำหนักที่่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวภักตร์วิไลพรรณ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com