ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
321
ร(ถ).1/17 เจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
322
ร(ถ).1/16 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
323
ร(ถ).1/15 เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
324
ร(ถ).1/14 เจ้าจอมมแส ในรัชกาลที่่ 5 รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
325
สพ(สบ).15/01 อธิการบดีดิลก บุญเรืองรอด เข้าเยี่ยมชมสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา สิ่งพิมพ์พิเศษ สมุดบันทึก กิจกรรม
[คลิก]
326
สพ(อร).6/03 ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
327
ร(ถ).15/01 งานแสดงศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
328
สพ(อร).3/02 รายงานการสอบสวนการผิดวินัยข้าราชการพลเรือนของนายเปล่ง เอี่ยมขันทอง และนายเจือน กลั่นกลาย สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
329
สพ(สบ).3/03 คนงานภารโรงโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยรับทราบไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน สิ่งพิมพ์พิเศษ สมุดบันทึก การบริหาร
[คลิก]
330
สพ(อร).3/03 นายสวิง บุญสุข (คนงาน) ขอทำทานบลไว้กับอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
331
สพ(อร).3/04 ขอนัดประชุมโครงการฝึกหัดครูชนบท สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
332
สพ(อร).3/05 เชิญเป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานโครงการฝึกหัดครูชนบท สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
333
สพ(สบ).3/01 สมุดบัญชีแยกประเภทเงินรัฐบาลของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ. 2480 สิ่งพิมพ์พิเศษ สมุดบันทึก การบริหาร
[คลิก]
334
สพ(สบ).3/02 สมุดบัญชีค่าธรรมเนียมกินอยู่และเบ็ดเตล็ดโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ.2499 สิ่งพิมพ์พิเศษ สมุดบันทึก การบริหาร
[คลิก]
335
ส(นท).3/07 สวนสุนันทาในอดีต : 50 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
336
ส(นท).3/06 60 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
337
สพ(อร).3/06 กระทรวงธรรมการขอพระราชทานสถานที่่บริเวณสวนสุนันทาเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
338
สพ(อร).3/07 ใบบันทึกราชเลขานุการในพระองค์ กรณีกระทรวงธรรมการขอพระราชทานสถานที่่บริเวณสวนสุนันทาเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
339
สพ(อร).3/08 สมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้าทรงตอบกรณีกระทรวงธรรมการขอพระราชทานสถานที่่บริเวณสวนสุนันทาเพิ่มเติม สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
340
สพ(อร).3/09 ขอพระราชทานสถานที่่บริเวณสวนสุนันทาเพิ่มเติมเพื่่อจัดตั้งแผนกอนุบาลทารก สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 17
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com