ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา290
เลขจัดเก็บสพ(สบ).3/03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกสมุดบันทึก
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศคนงานภารโรงโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยรับทราบไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน
ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย, [2490].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 182.pdf (1แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล, 2490
คำสำคัญคนงานภารโรงโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ; การประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มารองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย ประกาศให้คนงานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยทราบโดยทั่่วกัน เพื่่อจะได้ไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน พร้อมลายมือชื่่อรับทราบของคนงานจำนวน 22 คน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com