ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา287
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/04
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศขอนัดประชุมโครงการฝึกหัดครูชนบท
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2514.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 179.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2514
คำสำคัญโครงการฝึกหัดครูชนบท
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย บันทึกข้อความเรื่่องโครงการฝึกหัดครูชนบท ลงวันที่่่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อขอนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องของโครงการดังกล่าว
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com