ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา286
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/05
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศเชิญเป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานโครงการฝึกหัดครูชนบท
ชื่อผู้รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์นนทบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 2514.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 178.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2514
คำสำคัญโครงการฝึกหัดครูชนบท ; องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แจ้งถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เพื่่อเป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานโครงการฝึกหัดครูชนบท ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่่่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 เวลา 13.30 น.
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com