ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-11
ชื่อสารสนเทศอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 23)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-ST-01-01
ชื่อสารสนเทศศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบที่ 2)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บAV-VD-PS-01-01
ชื่อสารสนเทศหม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-03-01
ชื่อสารสนเทศพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-PS-12
ชื่อสารสนเทศรองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดบุคคล
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 4
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com