ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

:: การบริการ ::

พิพิธภัณฑ์
ฐานข้อมูล
นิทรรศการ
บทเรียนคอมพิวเตอร์
จัดหาสารสนเทศ
คัดสำเนา
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com