ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1

:: บุคลากรหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ::

ชื่่อ-สกุลอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
ที่่ทำงานห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์021601249
หน้าที่่รับผิดชอบควบคุมกระบวนการดำเนินงานหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา
ชื่่อ-สกุลนายอภิชาติ บูสะมัญ
ตำแหน่งบรรณารักษ์
ที่่ทำงานงานหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์021601153
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป/สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ/วัตถุสิ่งของ
ชื่่อ-สกุลนายธเนตร มะนิก
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
ที่่ทำงานงานโสตทัศนวัสดุ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4
เบอร์โทรศัพท์021601152
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ/รูปภาพ
ชื่่อ-สกุลนางสาวณัชชญา ลีเกษม
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่่ทำงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์021601158
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ
ชื่่อ-สกุลนางสุริยา นิชาญ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่่ทำงานงานบริการสิ่งพิมพ์ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย
เบอร์โทรศัพท์021601156
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทรูปภาพ
ชื่่อ-สกุลนางสิริพร ป้อมจัตุรัส
ตำแหน่งบรรณารักษ์
ที่่ทำงานงานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย
เบอร์โทรศัพท์021601157
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
ชื่่อ-สกุลนางสาวรักชนก รัตนะ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่่ทำงานงานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย
เบอร์โทรศัพท์021601156
หน้าที่่รับผิดชอบสารสนเทศหอจดหมายเหตุประเภทกฤตภาค
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com