ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
เลขจัดเก็บPT-PG-BD-13
ชื่อสารสนเทศอาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37)
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บPT-PG-ST-02-01
ชื่อสารสนเทศพระพุทธรูปสุโขทัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บAV-VD-CM-04-01
ชื่อสารสนเทศพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีดีทัศน์
หมวดพิธีการ
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บCP-BC-LW-01-01
ชื่อสารสนเทศระเบียบวิทยาลัยครูสวนสุนันทาว่าด้วยหอสมุดวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2529
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดกฎหมาย
รายละเอียด[คลิก]
เลขจัดเก็บGP-TB-CR-01-04
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
รายละเอียด[คลิก]
หน้า 2
1 2 3 4
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com