pic1

:: ความเป็นมา ::


        หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นอาคารใหม่ของศูนย์วิทยบริการในปีการศึกษา ๒๕๔๒ โดยการริเริ่มของท่านอาจารย์สุวนัช ศรีสง่า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการในขณะนั้น และเปิดบริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่่อวันที่่ ๘ มิถุุนายน ๒๕๔๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในสมัยนั้น

Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com