ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
81
ส(จส).7/05 รอบรั้วริมวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
82
ส(จส).7/04 พระสุธน - มโนห์รา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
83
ส(จส).7/03 พญาราชวังสัน สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
84
ส(นท).7/02 เจ้าหญิงกรรณิการ์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
85
ส(นท).7/01 มหาเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย นาฏกรรม
[คลิก]
86
ส(จส).7/02 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร นาฏกรรม
[คลิก]
87
ก(นส).2/02 ตำหนักพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา กฤตภาค บทความหนังสือ สถาปัตยกรรม
[คลิก]
88
ร(ถ).2/24 อาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
89
ร(ถ).2/23 หอสมุดกลาง สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
90
ร(ถ).2/22 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
91
ร(ถ).2/21 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
92
สพ(อร).3/17 หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รน.230 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
93
ส(วจ).5/02 วัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก สิ่งพิมพ์ทั่วไป รายงานการวิจัย เครื่องแต่งกาย
[คลิก]
94
ส(นท).14/04 ชีวิตในบ้านกับตำรับอาหารชาววัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย คหกรรม
[คลิก]
95
ส(นท).6/08 ลูกพระนางคืนวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
96
ส(นท).6/05 ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
97
ส(นท).6/01 หนังสือที่ระลึกฉบับรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย พิธีการ
[คลิก]
98
ก(ว).6/01 คำกราบบังคมทูลของนายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ...วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2514 กฤตภาค บทความวารสาร พิธีการ
[คลิก]
99
ส(จส).6/01 สูจิบัตรงาน 50 ปี สวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
100
ก(ว).13/01 ชมดอกไม้ในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความวารสาร พืชพรรณ
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com