ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
81
ก(นส).2/05 พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423 กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
82
สพ(อร).6/03 ข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
83
ร(ถ).10/04 องค์พระวิษณุกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
84
ร(ถ).10/03 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
85
ร(ถ).15/06 งานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้ รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
86
ร(ถ).2/30 อาคารศิลปกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
87
สท(ด).12/01 เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
88
ก(น).2/01 โปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา = Postcards From Suan Sunandha กฤตภาค บทความนิตยสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
89
ร(ถ).2/29 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
90
ร(ถ).2/28 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
91
ส(นท).3/10 ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
92
ร(ถ).2/27 หอประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล (หอพระ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
93
สพ(อร).9/09 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
94
ส(นท).8/01 ข้ามภพข้ามชาติ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย วรรณกรรม
[คลิก]
95
ร(ว).4/09 ตราสัญลักษณ์สวนสุนันทาวิชาการ 2559 = SSRU Academic Expo 2016 รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
96
ร(ถ).2/26 ประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
97
ร(ถ).2/25 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
98
สพ(อร).1/03 สมุดประจำตัวข้าราชการของนางสาวสุวพีร์ สุวัณณะศรี สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
99
ส(นท).11/02 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
100
ส(นท).11/01 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com