ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา758
เลขจัดเก็บก(จม).2/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 1001.pdf (3 หน้า).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องอุโมงค์, 2556
คำสำคัญอุโมงค์โบราณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิงรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง. (2556, มีนาคม 14). อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม, (940), หน้า 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 740 ประจำวันพุธที่่่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ว่าด้วย ประวัติของอุโมงค์โบราณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com