ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
61
สต(ว).1/05 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2545 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
62
สต(ว).1/04 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2557 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
63
สต(ว).1/03 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
64
สพ(ง).1/02 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
65
ส(นท).15/02 สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
66
ส(จส).6/06 หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
67
ก(นสพ).3/03 ยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
68
ร(ถ).2/31 กำแพงแดง (ก่อนการบูรณะ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
69
ก(นส).2/05 พระเมรุสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ท้องสนามหลวง พ.ศ. 2423 กฤตภาค บทความหนังสือ อาคารสถานที่
[คลิก]
70
สพ(อร).6/03 ข่าวสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
71
ร(ถ).10/04 องค์พระวิษณุกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
72
ร(ถ).10/03 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
73
ร(ถ).15/06 งานสวนสุนันทาวิชาการ : วิชาการสัมผัสได้ รูปภาพ ภาพถ่าย กิจกรรม
[คลิก]
74
ร(ถ).2/30 อาคารศิลปกรรม รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
75
สท(ด).12/01 เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด สื่่อโสตทัศนวัสดุ ดีวีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
76
ก(น).2/01 โปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา = Postcards From Suan Sunandha กฤตภาค บทความนิตยสาร อาคารสถานที่
[คลิก]
77
ร(ถ).2/29 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
78
ร(ถ).2/28 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
79
ส(นท).3/10 ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
80
ร(ถ).2/27 หอประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล (หอพระ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com