ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
61
ส(นท).1/19 ชีวิตนอกวัง 2 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
62
ส(นท).1/18 ชีวิตนอกวัง 1 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
63
ร(ถ).6/05 พิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
64
ก(จม).15/06 อธิการเร่งเครื่องเดินหน้าจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาเต็มรูปแบบ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
65
ร(ถ).10/05 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (บูรณะใหม่) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
66
ร(ถ).2/32 ซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
67
ส(นท).1/17 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
68
ส(นท).1/16 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
69
ก(จม).6/12 โปรดเกล้า รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกวาระ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
70
สพ(อร).6/05 การพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
71
ส(นท).4/01 ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย จิตรกรรม
[คลิก]
72
สต(ว).1/06 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2551 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
73
สต(ว).1/05 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2545 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
74
สต(ว).1/04 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2557 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
75
สต(ว).1/03 วารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ 2555 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
76
สพ(ง).1/02 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ: พระผู้ทรงเป็นเอตทัคคะทางการครัว สิ่งพิมพ์พิเศษ งานเขียนวิชาการ บุคคล
[คลิก]
77
ส(นท).15/02 สวนสุนันทาวิชาการ 2559 : วิชาการ--สัมผัสได้ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย กิจกรรม
[คลิก]
78
ส(จส).6/06 หนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร พิธีการ
[คลิก]
79
ก(นสพ).3/03 ยกเครื่อง GE ป้องกันเกรดมั่ว ป้องกันปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
80
ร(ถ).2/31 กำแพงแดง (ก่อนการบูรณะ) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com