ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา773
เลขจัดเก็บSP-OD-AM-09-04-03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุดราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 288 ง.
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ (PDF) : 1 ฉบับ.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหาร -- การแต่งตั้ง
คำสำคัญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (SuanSunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564)
ราคา- บาท
การอ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2563, ธันวาคม 9). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 288 ง. หน้า 17.
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 288 ง ฉบับลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ว่าด้วย พระบรมราชโองการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com