ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
261
สพ(อร).9/06 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
262
ร(ถ).2/18 โครงการปรับปรุงที่่พักศึกษา (โรงยิมและอาคาร 37) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
263
ร(ว).4/03 ภาพจำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
264
สพ(อร).6/02 หนังสือสำคัญเพื่่อแสดงว่าวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
265
ก(จม).3/08 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งสร้างความเข้าใจบุคลากรเตรียมเข้าสู่ E-University กฤตภาค บทความจดหมายข่าว การบริหาร
[คลิก]
266
ร(ถ).2/17 ประตูสุนันทาทวาร (ประตูสี่แซ่) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
267
ร(ถ).13/01 ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
268
ร(ถ).13/02 ต้นลั่นทมแดง รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
269
ร(ถ).13/03 ต้นลั่นทมขาว รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
270
ร(ถ).13/04 ต้นนมแมว รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
271
ก(นสพ).3/02 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทาประสานความร่วมมือกับบริษัทมวยไทยพรีเมียร์ลีกจำกัด เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมครูมวยไทยและสร้างนักมวยไทย กฤตภาค บทความหนังสือพิมพ์ การบริหาร
[คลิก]
272
ร(ถ).13/05 ต้นศรีตรัง รูปภาพ ภาพถ่าย พืชพรรณ
[คลิก]
273
สพ(อร).9/07 คำสั่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาที่่ 102-2517 เรื่่องมาตรการการป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย พ.ศ. 2517 สิ่งพิมพ์ทั่วไป เอกสารราชการ กฎหมาย
[คลิก]
274
สท(ว).12/02 เพลงสุนันทาอาลัย สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
275
สท(ว).12/03 เพลงสุนันทารำลึก สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
276
สท(ว).12/04 เพลงพระนางเจ้าสุนันทาอนุสรณ์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
277
สท(ว).12/05 เพลงสุนันทารำวง สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
278
สท(ว).12/06 เพลงแก้วเจ้าจอม สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
279
สท(ว).12/07 เพลงวันสุนันทา สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
280
สท(ว).12/01 เพลงมาร์ชสวนสุนันทา สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดนตรีกรรม
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 14
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com