ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา480
เลขจัดเก็บสพ(อร).9/07
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศคำสั่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาที่่ 102-2517 เรื่่องมาตรการการป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย พ.ศ. 2517
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2517.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 409.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องคำสั่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เรื่่องมาตรการการป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย, 2517
คำสำคัญคำสั่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาที่่ 102-2517 เรื่่องมาตรการการป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย พ.ศ. 2517
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ "คำสั่งวิทยาลัยครูสวนสุนันทาที่่ 102-2517 เรื่่องมาตรการการป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของสูญหาย พ.ศ. 2517"
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com