ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
ค้นหา

                  
ชื่อ-สกุลนายพชระ โชติภิญโญกุล
หน่วยงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติดอกแก้วเจ้าจอม
เหตุผล
วันที่2015-06-15

ชื่อ-สกุลคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
หน่วยงานงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจรูปภาพของอาจารย์คนึง บูรณะหิรัญ
เหตุผล
วันที่2015-06-05

ชื่อ-สกุลคุณคมกฤษณ์ โอสถานนท์
หน่วยงานบริษัทสามเกลอฟิลม์
อีเมลnot_jazz@hotmail.com
สารสนเทศที่สนใจรูปภาพประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2015-03-01

ชื่อ-สกุลนางสาวดวงจันทร์ แจ่มใส
หน่วยงานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติพระพุทธสุนันทากร
เหตุผล
วันที่2014-11-14

ชื่อ-สกุลนางสาวสุดาวรรณ บุญเกิดวงษ์
หน่วยงานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
เหตุผล
วันที่2014-10-24

หน้า 4
1 2 3 4 5 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com