ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
ค้นหา

                  
ชื่อ-สกุลนางสาวศิริรัตน์ ม่วงประสิทธิ์
หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจรูปภาพอาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2016-01-28

ชื่อ-สกุลนายวัชรา บุญธรรม
หน่วยงานภาควิชาวิศวะคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจตึกศิลปกรรมศาสตร์
เหตุผล
วันที่2015-10-13

ชื่อ-สกุลนางสาวปนัดดา พนารินทร์
หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์
เหตุผล
วันที่2015-10-13

ชื่อ-สกุลนางสาวบุญสม สามทอง
หน่วยงานภาควิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอดีตของตึกต่างๆ
เหตุผล
วันที่2015-10-12

ชื่อ-สกุล-
หน่วยงานภาควิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจบรรยากาศสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่ในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เหตุผล
วันที่2015-10-12

หน้า 2
1 2 3 4 5 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com