ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
ค้นหา

                  
ชื่อ-สกุลนางสาวนริศบล กุลมาตย์
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติของท่านอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยฯ
เหตุผล
วันที่2016-07-27

ชื่อ-สกุลนายปวีณ สารทอง
หน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติการก่อตั้งคณะ CIM
เหตุผล
วันที่2016-07-27

ชื่อ-สกุลนางสาวนฤมล วิริยะกาล
หน่วยงาน-
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติความเป็นมาของตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2016-07-27

ชื่อ-สกุลนายนิพนธ์ รักรุ่ง
หน่วยงานคณะครุศาสตรร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประเพณีสงกรานต์ในสมัยวังสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2016-02-16

ชื่อ-สกุลนางสาวภัคชัญญา ต๊ะนวล
หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติของอนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เหตุผล
วันที่2016-02-03

หน้า 1
1 2 3 4 5 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com