ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
pic1
ค้นหา

                  
ชื่อ-สกุลนางสาวยุวันดา เมืองเล็น
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจหลักสูตรเก่าในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2015-08-21

ชื่อ-สกุลนางสาวชนัญชิดา บุญธรรม
หน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหาทรัพยากรมนุษย์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติดอกแก้วเจ้าจอม
เหตุผล
วันที่2015-08-21

ชื่อ-สกุลนางสาวศิวพร ใจเพชรดี
หน่วยงานภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจรูปภาพในอดีตของตึกต่างๆ
เหตุผล
วันที่2015-08-11

ชื่อ-สกุลอาจารย์เจษฎาภรณ์ อัจฉริโยภาส
หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติความเป็นมาของดอกแก้วเจ้าจอม
เหตุผล
วันที่2015-08-07

ชื่อ-สกุลอรัญพร คูหาไพบูลย์
หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมล-
สารสนเทศที่สนใจประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
เหตุผล
วันที่2015-08-06

หน้า 3
1 2 3 4 5 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com