ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
41
SP-GD-ST-01 ประกาศขนานนามประตูพระราชวังดุสิต สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ประติมากรรม
[คลิก]
42
SP-GD-AM-05-03-01 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
43
PT-PG-BD-11 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 23) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
44
PT-PG-ST-01-01 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (รูปแบบที่ 2) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
45
AV-VD-PS-01-01 หม่อมหลวง เนื่อง นิลรัตน์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ บุคคล
[คลิก]
46
AV-VD-CM-03-01 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
47
PT-PG-PS-12-01-01 รองศาสตราจารย์ ดร. ช่วงโชติ พันธุเวช รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
48
SP-OD-AM-08-04-03 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย) สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ การบริหาร
[คลิก]
49
AV-VD-CM-02-01 พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
50
GP-TB-AM-03-01 แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
51
PT-PG-PS-11-01-01 อาจารย์ กลาย กระจายวงศ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
52
PT-PG-PS-10-01-01 อาจารย์ จำเริญ เสกธีระ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
53
PT-PG-PS-09-01-01 อาจารย์ นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
54
PT-PG-PS-08-01-01 รองศาสตราจารย์ ดร. ดิลก บุญเรืองรอด รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
55
AV-VD-CM-01-01 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สื่่อโสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน์ พิธีการ
[คลิก]
56
GP-TB-AM-02-02 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
57
PT-PG-PS-06-01-01 อาจารย์ หม่อมหลวง ประชุมพร ไกรฤกษ์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
58
PT-PG-PS-05-01-01 ศาสตราจารย์ สมจิต ธนสุกาญจน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
59
PT-PG-BD-10-01 โรงแรมแก้วเจ้าจอม สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
60
GP-TB-AM-02-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
    จำนวน 364 เรคอร์ด
หน้า 3
< 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com