ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
41
ก(น).2/01 โปสต์การ์ดจากสวนสุนันทา = Postcards From Suan Sunandha กฤตภาค บทความนิตยสาร สถาปัตยกรรม
[คลิก]
42
ร(ถ).2/29 ศาลปราสาทสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
43
ร(ถ).2/28 อาคารศศิพงษ์ประไพ รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
44
ส(นท).3/10 ตำนานโรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายาเธอฯ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
45
ร(ถ).2/27 หอประดิษฐานพระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล (หอพระ) รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
46
สพ(อร).9/09 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
47
ส(นท).8/01 ข้ามภพข้ามชาติ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย วรรณกรรม
[คลิก]
48
ส(นท).3/09 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย การบริหาร
[คลิก]
49
ร(ว).4/09 ตราสัญลักษณ์สวนสุนันทาวิชาการ 2559 = SSRU Academic Expo 2016 รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
50
ร(ถ).2/26 ประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
51
ร(ถ).2/25 อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
52
สพ(อร).1/03 สมุดประจำตัวข้าราชการของนางสาวสุวพีร์ สุวัณณะศรี สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ บุคคล
[คลิก]
53
ส(นท).11/02 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
54
ส(นท).11/01 คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
55
ร(ว).4/08 ตราสัญลักษณ์ 80 ปี สวนสุนันทา = 80 th Annivesary Suan Sunandha Rajabhat University รูปภาพ ภาพวาด จิตรกรรม
[คลิก]
56
ส(จส).1/01 ประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย สิ่งพิมพ์ทั่วไป จุลสาร บุคคล
[คลิก]
57
สพ(อร).9/08 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ ระเบียบข้อบังคับ
[คลิก]
58
ร(ถ).2/03 ศาลาศรัทธาธรรม รูปภาพ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม
[คลิก]
59
ส(นท).1/08 100 ปี อนุสรณ์สาร : อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
60
ร(ถ).1/03 ศาสตราจารย์สมจิต ธนสุกาญจน์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 292 เรคอร์ด
หน้า 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com