ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
41
PT-PG-PS-02 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
42
PT-PG-PS-01 อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
43
SP-GD-AM-01 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
44
PT-PG-BD-05 อาคารนิลรัตนาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 12) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
45
PT-PG-BD-04 อาคารแก้วกรุณาสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
46
PT-PG-BD-03 อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 22) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
47
PT-PG-BD-02 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 34) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
48
GP-TB-PS-01-01 คนดีศรีสุนันทา 63 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
49
ส(นท).1/22 คนดีศรีสุนันทา 61 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
50
GP-TB-CR-01-03 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย หลักสูตรการศึกษา
[คลิก]
51
PT-PG-BD-10-02 โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
52
ส(นท).1/15 คนดีศรีสุนันทา 60 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
53
ก(จม).15/07 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
54
ร(ถ).2/35 อาคารสุวพักตร์นิเวศน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
55
ร(ถ).2/34 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
56
PT-PG-PS-07 อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
57
ร(ถ).2/33 อาคารมาลินีนภดารา (ประถมเก่า) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
58
ก(จม).2/04 อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
59
ส(นท).1/21 ชีวิตนอกวัง 4 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
60
ส(นท).1/20 ชีวิตนอกวัง 3 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 337 เรคอร์ด
หน้า 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com