ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ค้นหา  

แสดงสารสนเทศ

ลำดับ
เลขจัดเก็บ ชื่่อสารสนเทศ ประเภท จำพวก หมวด
รายละเอียด
41
ก(จม).15/07 นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ...ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกโบราณวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
42
ร(ถ).2/35 อาคารสุวพักตร์นิเวศน์ รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
43
ร(ถ).2/34 อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ (บูรณะ พ.ศ. 2560) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
44
PT-PG-PS-07 อาจารย์ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ รูปภาพ ภาพถ่าย บุคคล
[คลิก]
45
ร(ถ).2/33 อาคารมาลินีนภดารา (ประถมเก่า) รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
46
ก(จม).2/04 อุโมงค์โบราณในสวนสุนันทา กฤตภาค บทความจดหมายข่าว อาคารสถานที่
[คลิก]
47
ส(นท).1/21 ชีวิตนอกวัง 4 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
48
ส(นท).1/20 ชีวิตนอกวัง 3 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
49
ส(นท).1/19 ชีวิตนอกวัง 2 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
50
ส(นท).1/18 ชีวิตนอกวัง 1 สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
51
ร(ถ).6/05 พิธีเปิดป้ายอาคารสุนันทานุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รูปภาพ ภาพถ่าย พิธีการ
[คลิก]
52
ก(จม).15/06 อธิการเร่งเครื่องเดินหน้าจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทาเต็มรูปแบบ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว กิจกรรม
[คลิก]
53
ร(ถ).10/05 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (บูรณะใหม่) รูปภาพ ภาพถ่าย ประติมากรรม
[คลิก]
54
ร(ถ).2/32 ซุ้มประตูพระที่นั่งนงคราญสโมสร รูปภาพ ภาพถ่าย อาคารสถานที่
[คลิก]
55
ส(นท).1/17 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
56
ส(นท).1/16 ชีวิตในวัง สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย บุคคล
[คลิก]
57
ก(จม).6/12 โปรดเกล้า รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกวาระ กฤตภาค บทความจดหมายข่าว พิธีการ
[คลิก]
58
สพ(อร).6/05 การพระเมรุท้องสนามหลวง พระราชทานเพลิงพระศพ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์พิเศษ เอกสารราชการ พิธีการ
[คลิก]
59
ส(นท).4/01 ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา สิ่งพิมพ์ทั่วไป หนังสือภาษาไทย จิตรกรรม
[คลิก]
60
สต(ว).1/06 สวนสุนันทาสัมพันธ์ 2551 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง วารสาร บุคคล
[คลิก]
    จำนวน 325 เรคอร์ด
หน้า 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com