ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา567
เลขจัดเก็บก(จม).7/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดนาฏกรรม
ชื่อสารสนเทศบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ : นาฏศิลป์เผยที่่มาการรำบวงสรวง
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 526.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องรำ, 2515
คำสำคัญรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; รำสีนวล ; รำบวงสรวงพระนาง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2552, พฤศจิกายน 11). บำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ : นาฏศิลป์เผยที่่มาการรำบวงสรวง. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (544), หน้า 1 - 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม ว่าด้วย ประวัติ และที่มาของการรำบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com