ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา556
เลขจัดเก็บก(จม).15/05
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกจากหลายพื้นที่่ตรวจร่างกาย : เด็กนราธิวาสเชื่่อมั่นความพร้อมสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; โชติอนันต์ เชาวน์สุจริต, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 506.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา, 2550
คำสำคัญสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, เมษายน 25). นักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกจากหลายพื้นที่่ตรวจร่างกาย : เด็กนราธิวาสเชื่่อมั่นความพร้อมสวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (207), หน้า 1-2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 207 ประจำวันพฤหัสบดีที่่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ว่าด้วย บทสัมภาษณ์นักเรียนที่่เข้ารับการตรวจร่างกาย เพื่่อคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com