ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา553
เลขจัดเก็บก(จม).6/05
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศชาวระนองปลื้มได้มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับมอบที่่ดินเตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาเขต
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รัตนา เตชะเสาวภาคย์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 495.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา, 2550
คำสำคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตระนอง ; องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว จังหวัดระนอง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤษภาคม 9). ชาวระนองปลื้มได้มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับมอบที่่ดินเตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาเขต. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (215), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 215 ประจำวันพุธที่่่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง ส่งมอบที่ดินของกรมธนารักษ์จำนวน 129 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการจัดสร้างเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com