ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา552
เลขจัดเก็บก(จม).2/03
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศซุ้มพระพุทธรูปเชียงแสนสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 493.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องศาลา, 2550
คำสำคัญศาลาพระพุทธรูปเชียงแสน ; ซุ้มพระพุทธรูปเชียงแสนสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น. (2550, มีนาคม 21). ซุ้มพระพุทธรูปเชียงแสนสวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (185), หน้า 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 185 ประจำวันพุธที่่่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย แนวคิดเบื้องต้นของผู้เรียบเรียง ในการออกแบบศาลาสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเชียงแสนที่่ได้รับบริจาค ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com