ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา548
เลขจัดเก็บก(จม).6/06
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลจับมือโรงพยาบาลศรีวิชัยร่วมงานวิชาการผลิตผู้ช่วย-พยาบาลรองรับตลาดขาดแคลน
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; รัตนา เตชะเสาวภาคย์, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 485.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา, 2550
คำสำคัญวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ; โรงพยาบาลศรีวิชัย ; หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2550, พฤษภาคม 22). วิทยาลัยพยาบาลจับมือโรงพยาบาลศรีวิชัยร่วมงานวิชาการผลิตผู้ช่วย-พยาบาลรองรับตลาดขาดแคลน. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (223), หน้า 1-2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 223 ประจำวันอังคารที่่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย การร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย ในการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com