ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา511
เลขจัดเก็บร(ถ).6/02
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2533.
บรรณลักษณ์6 ไฟล์ : 459 - 464.jpg (6 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2533
คำสำคัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา" เมื่่่อวันที่่่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533 ณ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com