ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา510
เลขจัดเก็บร(ถ).2/19
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศโรงเรียนนิภาคาร
ชื่อผู้รับผิดชอบ-
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 458.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2467
คำสำคัญโรงเรียนนิภาคาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "โรงเรียนนิภาคาร" ซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับตำหนักของสมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภาดล กรมขุนอู่ทองเขตรขัตติยนารี มีฐานะเป็นโรงเรียนเอกชน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com